top of page

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin wypożyczalni samochodów sportowych Project: CAR

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi wypożyczenia samochodów sportowych, świadczonej przez Beta Security System sp. z o.o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole, NIP: 754-21-44-779(miejsce odbioru samochodów Opole, ul. Oleska 149), której oferta samochodów znajduje się na stronie wypożyczalni Project: CAR, w domenie www.project-car.pl należącej do SiS Modern Technologies, Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica, VAT UE: SK2120511657 i odnosi się do stosunków pomiędzy Usługodawcą oraz Wypożyczającym, wynikających z zawarcia przez Wypożyczającego i Usługodawcę umowy najmu samochodu.

 2. Niniejszy Regulamin wraz z Protokołem zdawczo - odbiorczym stanowi załącznik do umowy najmu zawieranej między Usługodawcą, a Wypożyczającym i jest z nią nierozerwalnie związany.

 3. Wypożyczający jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

 

§ 2
Definicje regulaminowe

 1. Wypożyczający: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 21 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca: podmiot świadczący usługę na rzecz Wypożyczającego - Beta Security System sp. z o.o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole, NIP: 754-21-44-779 

 3. Usługa: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Wypożyczającego opierająca się na wynajmie samochodów sportowych przy wykorzystaniu strony internetowej www.project-car.pl

 4. Ubezpieczenie: urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych przez zdarzenia losowe.

 5. Okres najmu: okres świadczenia usługi, wyznaczany od momentu odebrania samochodu z dopełnieniem wszystkich aspektów formalnych, pozwalających na rozpoczęcie korzystania z samochodu, do momentu jego zwrócenia Usługodawcy.

 

§ 3
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że jest profesjonalistą w swojej branży, posiada w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.

 3. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w przypadku, kiedy nie ma ku temu warunków ze względu na napięty terminarz, niedostępność wybranego przez Wypożyczającego danego modelu samochodu, problemy w komunikacji z Wypożyczającym, a także jeżeli nie otrzymuje od Wypożyczającego terminowej zapłaty za świadczoną usługę, tj. opłata nie zostaje uiszczona w pełnej kwocie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności w momencie potwierdzenia dostępności wybranego pojazdu po złożeniu zamówienia przez stronę www.project-car.pl ani w momencie odbioru samochodu.

 

§ 4
Prawa i obowiązki Wypożyczającego

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do terminowego dokonania płatności na rzecz Usługodawcy, zgodnie z zasadami opisanymi szerzej w § 6.

 2. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że w samochodach Usługodawcy znajdują się urządzenia monitorujące GPS. Zgadza się na ich używanie i zobowiązuje się do nienaruszania ich, bądź zakłócania ich działania pod karą umowną w wysokości 5 000zł netto.

 3. Wypożyczający jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wprowadzenie zmian technicznych lub wizualnych, jak również za wszelkie inne szkody dotyczące powierzonego mu mienia, powstałe w okresie od jego wydania do momentu zwrotu. Do obowiązków Wypożyczającego należy odpowiednie zabezpieczenie samochodu przed m.in. przed kradzieżą.

 4. Wypożyczający jest zobowiązany do korzystania z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób, który nie doprowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym dla samego Wypożyczającego, jego pasażerów jak i innych uczestników ruchu.

 5. Wypożyczający samodzielnie wybiera okres wypożyczenia samochodu, zobowiązując się do jego osobistego odbioru w miejscu wskazanym w § 1 pkt 1. Klient może  - po indywidualnych ustaleniach z Usługodawcą i uiszczeniu dodatkowej opłaty - odebrać samochód z wskazanego przez siebie miejsca. W przypadku nieterminowego stawienia się Wypożyczającego na wskazane miejsce, a co za tym idzie - w przypadku braku możliwości odbioru samochodu i skorzystania z usługi Usługodawcy - z uwagi na jego gotowość do świadczenia usługi przysługuje prawo do obciążenia Wypożyczającego na takich warunkach, jak gdyby usługa została wykonana.

 6. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrócenia samochodu w ustalonym terminie bezpośrednio do siedziby działalności prowadzonej przez Usługodawcę lub - za uiszczoną dodatkową kwotą - do innego miejsca odbioru ustalonego indywidualnie z Usługodawcą, - miejsca wykonywania działalności przez Usługodawcę. Pozostawienie samochodu w innym miejscu i nieprzekazanie go Usługodawcy będzie wiązać się z obciążeniem Wypożyczającego karą umowną w wysokości 10 000zł netto.

 7. W przypadku uszkodzeń dokonanych zarówno na zewnątrz pojazdu jak i w jego wnętrzu wykraczających poza normalną eksploatację samochodu lub doprowadzenia samochodu przez Wypożyczającego do stanu nieużywalności ze względu na dokonane zniszczenia, Wypożyczający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty będącej adekwatną rekompensatą za czasowe wyłączenie samochodu z floty, którą dysponuje Usługodawca w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do 5 000 zł netto oraz pokrycie różnicy pomiędzy faktycznym kosztem naprawy uszkodzeń, a kwotą wypłaconą przez Ubezpieczenie. 

 8. W przypadku uszkodzeń dokonanych zarówno na zewnątrz pojazdu jak i w jego wnętrzu wykraczających poza normalną eksploatację samochodu lub doprowadzenia samochodu przez Wypożyczającego do stanu nieużywalności ze względu na zniszczenia dokonane w wyniku okoliczności wyłączających możliwość pokrycia kosztów szkody przez ubezpieczyciela - jak np. prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu - Wypożyczający odpowiada samodzielnie względem Usługodawcy za pełną wartość szkody. Dodatkowo Wypożyczający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kwoty będącej adekwatną rekompensatą za czasowe wyłączenie samochodu z floty, którą dysponuje Usługodawca w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do 5 000 zł netto.

 9. W przypadku doprowadzenia samochodu przez Wypożyczającego do stanu, który wymaga specjalistycznego sprzątania, wykraczającego poza bieżący serwis samochodu (np. na skutek przewożenia zwierząt, znacznego zabrudzenia tapicerki), Usługodawca obciąża Wypożyczającego karą w wysokości 1 000zł netto oraz kosztami przywrócenia samochodu do poprzedniego stanu. 

 10. W przypadku zmiany terminu wypożyczenia lub całkowitej rezygnacji z zamówionej usługi, Wypożyczający może bezkosztowo zgłosić Usługodawcy taką wolę z wyprzedzeniem min. 48 godzin. W przypadku zgłoszenia takiej woli nie później niż na 24 godzin przed umówioną porą odbioru samochodu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania 25% wpłaconej opłaty. W przypadku zgłoszenia później niż na 24 godzin przed odbiorem samochodu, Ustawodawca zatrzymuje pełną kwotę. Wypożyczający wyraża swoją wolę w formie pisemnej na adres mailowy biuro@project-car.pl.

 11. Wypożyczającego obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz podnajmowania wypożyczonego mienia, jego dzierżawy lub udostępniania na wyłączność podmiotom trzecim.

 12. W przypadku niedopełnienia przez Usługodawcę terminu udostępnienia samochodu, który to wcześniej był zatwierdzony w procesie składania zamówienia, Wypożyczającemu należy się zwrot poniesionych kosztów w wysokości całości wartości zamówienia.

 13. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę, Wypożyczający może kierować na adres mailowy: biuro@project-car.pl. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, a o jej rezultacie Wypożyczający zostaje poinformowany również drogą mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z reklamacją.

 

§ 5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Beta Security System sp. z o.o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole, NIP: 754-21-44-779

 2. Dane osobowe podane przez Wypożyczającego są wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na podniesieniu bezpieczeństwa za pomocą systemu GPS oraz w celu dochodzenia roszczeń.

 3. W celu realizacji wybranej usługi Wypożyczający  udostępnia następujące dane:

  1. imię i nazwisko

  2. adres mailowy

  3. numer telefonu komórkowego 

  4. geolokalizacyjne

 4. Wypożyczający jako podmiot, którego dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do:

  1. sprostowania,

  2. usunięcia

  3. ograniczenia przetwarzania

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  5. przenoszenia danych

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 5. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@betasecurity.pl.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej oraz skrzynki mailowej, firmie obsługującej system GPS, firmom prawnym.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez klienta. 

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 11. Dane osobowe z wyjątkiem danych geolokalizacyjnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

§ 6
Płatności

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczania zapłaty za usługę drogą elektroniczną, bezpośrednio po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia albo w miejscu świadczenia usługi, również drogą elektroniczną przed odebraniem samochodu.

 2. Zapłata na poczet wykonywanej usługi nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Wypożyczającego z usługi w trakcie jej wykonywania.

 3. Jedynym przypadkiem zwrotu kosztów poniesionych przez Wypożyczającego jest sytuacja, kiedy usługa nie zostanie dostarczona Wypożyczającemu na czas lub kiedy w terminie nie późniejszym niż na 48 godziny przed rozpoczęciem korzystania z usługi Wypożyczający z niej zrezygnuje.

 4. Rozliczenia transakcji wykonanych on-line, tuż po procesie złożenia zamówienia dokonuje PayPal.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Wypożyczający będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie ww.project-car.pl oraz drogą mailową na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

Zrzut ekranu 2020-06-18 o 14.36.58.png
Polityka prywatności
bottom of page