top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Beta Security System sp. z o.o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole, NIP: 754-21-44-779

 2. Dane osobowe podane przez Wypożyczającego są wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi przez Usługodawcę oraz w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na podniesieniu bezpieczeństwa za pomocą systemu GPS oraz w celu dochodzenia roszczeń.

 3. W celu realizacji wybranej usługi Wypożyczający  udostępnia następujące dane:

  1. imię i nazwisko

  2. adres mailowy

  3. numer telefonu komórkowego 

  4. geolokalizacyjne

 4. Wypożyczający jako podmiot, którego dane podlegają przetwarzaniu ma prawo do:

  1. sprostowania,

  2. usunięcia

  3. ograniczenia przetwarzania

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  5. przenoszenia danych

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 5. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@betasecurity.pl.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy strony internetowej oraz skrzynki mailowej, firmie obsługującej system GPS, firmom prawnym.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez klienta. 

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 11. Dane osobowe z wyjątkiem danych geolokalizacyjnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

bottom of page